Všeobecné podmienky spracovania osobných údajov

Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti MulierWeddingSalon s.r.o.(ďalej len „My“ alebo „Svadobný salón“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na čísle 0918 611 747 alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, ustanoveniami Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími predpismi Slovenskej republiky.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  1. poskytovať služby našim zákazníkom;
  2. plniť rôzne zákonnéa zmluvné povinnosti; a
  3. chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel Právny základ podľa GDPR
Predaj, prenájom svadobného oblečenia Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods.1 písm b) GDPR
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi SR Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Marketingové účely Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Oprávnený záujem nás, našich zákazníkov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich zákazníkov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere napr. našim účtovným poradcomako aj alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej firmy, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to nevyhnutne potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie určitých osobných údajov zákazníkom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby. Osobné údaje o našich zákazníkoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste našimzákazníkom, Vaše osobné údaje môžeme najčastejšie získať od našich zákazníkov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov. Ich spracovanie taktiež podlieha ustanoveniam GPDR.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako zákazník máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania ako aj právo namietať proti ich spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Uvedené práva môže realizovať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú vyššie. Máte takisto právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Objednajte sa

Na skúšku je nutné sa vždy vopred objednať. Kontaktovať nás môžete e-mailom alebo telefonicky na uvedených kontaktoch:

E-mail info@mulierweddingsalon.sk
Telefón 0918 611 747

Ak práve nedvíham telefón, určite sa venujem jednej z vás. Napíšte mi e-mail alebo zavolajte prosím neskôr.

Kde nás nájdete?

Mapa
Belince 141, 956 12
(20 km od Nitry, 10 km od Topoľčian)

Zobraziť väčšiu mapu